Opšti uslovi korišćenja usluga

Trons Luks d.o.o. ul. Vizantijski Bulevar 8, 18000 Niš, matični broj: 21149365, PIB: 109250763, šifra delatnosti: 5610

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Darko Didić direktor Trons Luks d.o.o. Niš, doneo je dana 30.09.2019. godine u Nišu ove

OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGA Trons Luks D.O.O. NIŠ

Ovim opštim uslovima o korišćenju usluga Internet prodaje (u daljem tekstu: Opšti uslovi) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima Trons Luks d.o.o. Niš (u daljem tekstu: Tron) pruža usluge Internet prodaje korisniku (u daljem tekstu: usluge) i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza Trona i korisnika usluga (u daljem tekstu: korisnik) na Internet prodajnim mestima (u daljem tekstu: portalu) www.brzahranatron.com.
Termini kao što su “mi”, “naš” i slični u daljem tekstu, odnose se na Tron.
Opšti uslovi su obavezujući za Tron i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom Tron i korisnik ne ugovore drugačije.
Tron ne isporučuje hranu niti je priprema, stoga nije odgovoran za kvalitet ni dostavu hrane. Kupac i restoran stupaju u kupoprodajni odnos a Tron, kao posrednik, je tu da eventualne probleme pokuša da reši na obostrano zadovoljstvo.

ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Korisnikom usluga portala se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga Trona, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog lica (korisnika).
Ukoliko naručite hranu, morate je i platiti. Svaka zloupotreba naručivanja hrane sankcionisaće se krivičnom prijavom. Da biste koristili Tron portal morate biti poslovno sposobni i u mogućnosti da garantujete izvršenje obaveza prema restoranima. Odgovorni ste za svaku zloupotrebu iz sopstvenog naloga ili sa svoje IP adrese!
Za korišćenje usluga korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje usluge dostave hrane.
Ukoliko korisnik to želi, može postati Registrovani korisnik, tako što će se registrovati putem formulara za registraciju a zatim i verifikovati svoju email adresu.
Svi korisnici moraju ostaviti validan broj telefona i biti dostupni za vreme dostave hrane, kako bi ih dostavljač hrane kontaktirao kada se nađe u neposrednoj blizini odredišta u zakazano vreme.
Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti Tron.
Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.
Korisnički odnos između Registrovanih korisnika i Trona se zaključuje na neodređeno vreme.

CENE PROIZVODA I USLUGA

Sve cene na Internet prodajnim mestima www.brzahranatron.com, na integracijama na web sajtovima restorana i našim mobilnim aplikacijama su konačne i izražene u zvaničnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD) sa uračunatim PDV-om i validne su u trenutku kupovine. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti korisnika, kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Kompaniji u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu za koje Tron nije odgovoran.

PLAĆANJA

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro i American Express. Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Tron.
Prilikom plaćanja u gotovini, sve troškove (hrane i usluge dostave) snosi korisnik i plaća dostavljaču restorana (našeg poslovnog partnera).
Prilikom plaćanja iz kompanijskog kredita, sve troškove (hrane i usluge dostave) snosi kompanija korisnika.
Tron nije odgovoran u slučaju da korisnik ne primi blagovremeno email obaveštenje ili račun (usled kvara na računarskoj mreži korisnika). Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI

Tron ima zakonsku odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru.
Ukoliko isporučena hrana nije u skladu sa naručenom, korisnik ima pravo na reklamaciju. U takvim slučajevima, odmah pozovite telefonom naš korisnički servis kako bismo utvrdili grešku. Ukoliko hrana nije u skladu sa opisom na sajtu i ako usluga restorana nije na prihvatljivom nivou zahtevaćemo od restorana da Vam vrati novac ili ponovo isporuči ono što ste tražili. Tron nije odgovoran za eventualne greške u jelovnicima jer jelovnike dostavljaju sami restorani.
Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro i American Express. Korisnik u zahtevu za reklamaciju obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID).
Korisniku koji je plaćanje izvršio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Tron se obavezuje da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA

Tron ima isključivo autorsko pravo na Tron Internet servisu i na svim pojedinačnim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.
Neovlašćeno kopiranje ili korišćenje bilo kog dela ili Internet servisa u celini (ručno ili preko programskih skripti), bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Trona kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Tron d.o.o. i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko smatramo da korisnik na bilo koji način krši pravila korišćenja portala, Tron zadržava pravo da ga privremeno ili trajno blokira i suspenduje pružanje usluga korisniku bez prethodne najave i objašnjenja.
Tron može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa korisnikom. Korisnik može raskinuti odnos sa Tronom ukoliko je izmirio sve svoje obaveze usled naručivanja hrane.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Trona obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Trona (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (ktiptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

REŠAVANJE SPOROVA

Korisnik i Tron su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Nišu uz primenu prava Republike Srbije.
Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti Uslove korišćenja objavićemo te promene na ovoj strani. Ukoliko smatrate da postoje greške u radu servisa ili greške u opisu jelovnika, javite nam u najkraćem roku.

Darko Didić,
direktor Trons Luks d.o.o.